Terugblik Slotmanifestatie Woningcorporaties

Kasteel de Vanenburg, mei 2017 te Putten

Initiatief en contact

Op verzoek van bestuurders uit de corporatiesector en hun maatschappelijke en private partners neemt het BlomBerg Instituut sinds jaren het initiatief tot de Vanenburg Bestuurdersoverleggen Wonen & Leefbaarheid. Dit initiatief heeft tot doel de vernieuwingskracht van woningcorporaties en haar stakeholders aan te jagen. Om vraaggericht en in bestuurlijke samenspraak te komen tot concrete vernieuwingsinitiatieven en actieagenda’s die zorgen voor vernieuwende antwoorden en eigentijds beleid voor maatschappelijke, economische, organisatorische en strategische vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid.

Op deze manier ondersteunen de Vanenburg Bestuurdersoverleggen de blijvende innovatie-beweging in maatschappelijke sectoren. Want, om tot nieuwe antwoorden te komen voor de maatschappelijke uitdagingen waar bestuurders uit deze sectoren voor staan, is het van belang om een omgeving te creëren waar stakeholders in verbinding met elkaar komen. Zodat zij invulling kunnen geven aan lokale en/of regionale samenwerkingsverbanden om zo van betekenis te kunnen zijn in onze samenleving door het bieden van goede, duurzame en betaalbare huisvesting voor de doelgroep die aansluit bij de woonbehoefte van diverse doelgroepen.

Meer informatie over de reeks Vanenburg Bestuurdersoverleggen Wonen & Leefbaarheid? Neem dan contact op met het BlomBerg Instituut.

Telefoon: 073 – 684 25 25
E-mail: info@blomberginstituut.nl