Terugblik Bestuurlijke Veiligheidsdialoog

Koetshuis, november 2016 te Rotterdam
De Bestuurlijke Veiligheidsdialoog is powered by kennispartners:

Uw verbinding naar een veilige toekomst

Een omgeving waar innovatie ontstaat, is een omgeving waarin overheid, markt en onderwijs zijn verbonden en samenwerken aan nieuwe antwoorden.
Nieuwe oplossingen die ontstaan door bestaande samenwerkingen, informatiemodellen of werkwijze op een nieuwe manier te verbinden of door nieuwe vormen te ontwikkelen. De verbinding van overheid, ondernemers en onderwijs wordt ook de 'gouden driehoek' genoemd. Steeds vaker voegen wij hier ook vertegenwoordigers vanuit de samenleving toe. Zo groeien we van gouden driehoek naar gouden cirkel voor innovatie. Deze kruisbestuiving waarin ieder vanuit eigen opgave waarde toevoegt aan nieuwe antwoorden wordt door de deelnemende publieke, private partners en kennisinstellingen als zeer (daad)krachtig ervaren.

Meer weten over AnteaGroup: bezoek de website

Inzicht in omgeving

Decentrale overheden (zoals gemeenten en waterschappen) en hulpverlenende instanties (zoals brandweer en ambulancediensten) moeten bij rampen en crises direct kunnen beschikken over actuele informatie, op basis waarvan zij snel zicht krijgen op de ontstane situatie en de vereiste maatregelen kunnen nemen.
Dankzij de snel voortschrijdende technologie zijn er gelukkig steeds meer technologische (mobiele) toepassingen beschikbaar die hierin kunnen voorzien. Gemeenten kunnen dankzij hun basisregistraties snel mogelijke slachtoffers in kaart brengen en ambulancepersoneel kan vanaf iedere plek informatie over de toestand van een patiënt direct doorgeven aan bijvoorbeeld een ziekenhuis. Waterschappen hebben ook direct zicht op mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding en kunnen gepaste maatregelen nemen. Naast het functioneren van de overheid is ook de relatie tussen overheid en burger van belang. Via NL Alert bijvoorbeeld kunnen burgers via de mobiele telefoon snel worden gealarmeerd en geïnformeerd. Het omgevingsdashboard van Centric geeft inwoners online inzicht in wat er in hun omgeving speelt. Op een interactieve kaart hebben zij toegang tot actuele informatie over hun buurt, stad en regio. Het dashboard verhoogt niet alleen de veiligheid in de gemeente, maar ook de betrokkenheid van inwoners. Centric ondersteunt sinds jaar en dag decentrale overheden en hulpinstanties met op technologie gebaseerde oplossingen die hen in staat stellen snel en adequaat te handelen wanneer de situatie daarom vraagt! ​

Meer weten over Centric? Bezoek de website 
Ook interesse in een partnerschap tijdens de ​Bestuurlijke Veiligheidsdialogen? Neem dan contact met ons via info@blomberginstituut.nl.