Disruptie Challenge 2020
Wonen & Leefbaarheid

domeinoverstijgend innoveren op lokaal niveau
najaar 2020 tot en met voorjaar 2021

U en uw stakeholders

De Disruptie Challenge 2020 ‘Wonen & Leefbaarheid’  is een ontwikkel-, leer- en experimenteerprogramma voor koplopers met lef, visie én mandaat. Dit zijn ‘vraageigenaren’ met een frisse blik. Vanuit hun intrinsieke motivatie werken zij samen met lokale stakeholders. Deze ‘coalitions of the willing’ voorzien complexe vraagstukken op het terrein van wonen, zorg en leefbaarheid van vernieuwende antwoorden.  
Iedere vraageigenaar bepaalt het eigen thema. Een kleine greep uit de innovatievragen …
Armoede
"Hoe zorgen woningcorporaties en hun lokale stakeholders uit het brede sociale domein voor een structurele en duurzame armoedebestrijdingsaanpak en leefbare wijken waar iedereen mee kan doen?"
Langer thuis
"Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kwetsbaarheden zo lang mogelijk prettig en veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen?"

Energie en duurzaamheid
"Hoe geven woningcorporaties samen met de markt op tijd en betaalbaar vorm aan de voorliggende verduurzamingsopgave?"

Digitalisering
"(Hoe) zorgt digitalisering voor het ‘Uber-effect” in betaalbaar en goed wonen voor de doelgroep?"

Herkent u deze vragen of heeft u zelf een complex vraagstuk? DOE dan ook mee!

Let’s change the game!

De Disruptie Challenge 2020 biedt inspiratie voor de deelnemers én vernieuwende oplossingen door het toepassen van de BlomBerg aanpak in de eigen lokale omgeving. Een methode waarbij Design denken een belangrijke onderlegger is en uitermate geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe – veelal sectoroverstijgende - antwoorden in een omgeving vol inspiratie en nieuwe verbindingen.
Triple helix
Iedere coalition of the willing bestaat uit een gebiedsgericht kernteam én uit een inspiratieraad. De spil van ieder kernteam wordt gevormd door de vraageigenaar. Dit zijn personen in de functie van directeur en/of bestuurder van een woningcorporatie, zorginstelling of van een gemeente. Bestuurders met een intrinsieke motivatie om een uitdagend maatschappelijk vraagstuk op te lossen. In het kernteam werkt de vraageigenaar samen met 5 tot 8 coalitieleden. Deze coalitieleden zijn veelal lokale, maatschappelijke partners, (sociaal) ondernemers én ‘eindgebruikers’ vanuit de samenleving.

Frisse kijkers en dwarse denkers
De inspiratieraad wordt gevormd door diverse experts vanuit de wetenschap, ervaringsdeskundigen met ‘een frisse kijk en dwarse denkwijze’ en andere (onverwachte) publieke en private inspiratoren. Iedere coalitie beschikt over een facilitator die voorziet in de procesbegeleiding.

Eigen thema en eigen ritme
Coalitions of the willing werken in het eigen ritme aan een eigen vraagstuk en volgens dezelfde methodiek ‘Anders Denken, Anders DOEN’ van vraag naar vernieuwend antwoord. De intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij het vraagstuk zijn bij de keuze van de vraageigenaren én coalitieleden een belangrijk vertrekpunt. Want de vele gesprekken met bestuurders, wetenschappers en innovatieve marktpartijen hebben de afgelopen jaren één ding duidelijk gemaakt: achter iedere succesvolle vernieuwing zitten mensen die, vanuit een intrinsieke motivatie, anders durven denken en doen!