Disruptie Challenge 2021
Samenwerken aan Samenleven

domeinoverstijgend innoveren in uw lokale omgeving

Disruptie Challenge 2021

Van doel naar bedoeling
Samenwerken aan samenleven. Niet alleen ‘ik’ maar óók ‘wij’. Jarenlang worstelen overheden en maatschappelijke organisaties met de vraag hoe eigenaarschap en samenredzaamheid in de samenleving te stimuleren. Met Covid-19 als uitdager van buitenaf, neemt de kracht van sociale innovatie in onze samenleving toe. Er ontstaan talrijke initiatieven om naar elkaar om te kijken en om voor elkaar te zorgen. De leefwereld van mensen om ons heen staat centraal. Hun behoeften vormen het vertrekpunt voor het bedenken van creatieve en innovatieve oplossingen. Mensen komen spontaan in beweging en nemen verantwoordelijkheid. In steden en dorpen. In wijken en buurten. Op lokaal en regionaal niveau bloeien vernieuwende samenwerkingen met formele én informele partners op. Over domeinen heen.
Hoe zorgen we er NU voor dat deze storm niet een tijdelijk experiment wordt, maar dat we blijven(d) samenwerken aan samenleven?
Samenwerken aan samenleven
Wat leren we uit de Corona-crisis? Hoe borgen we het goede, (hoe) kunnen we dat opschalen en hoe houden we onze omgeving blijvend in beweging? Juist als het gaat om vernieuwende oplossingen voor lokale wonen- en zorgvraagstukken die ook u niet alléén kunt oplossen. Vraagstukken die vragen om een andere manier van (be)sturen én organiseren in samenwerking met uw maatschappelijke partners. De Disruptie Challenge ‘Samenwerken aan Samenleven’ laat de systeemwereld van organisaties en de leefwereld van de mensen in uw wijken en buurten, makkelijker met elkaar samenwerken. Dit door óók de bedoeling achter de systemen weer op het vizier te krijgen.
De Disruptie Challenge  laat de systeemwereld van organisaties en de leefwereld van de mensen in uw wijken en buurten, makkelijker met elkaar samenwerken. Dit door óók de bedoeling achter de systemen weer op het vizier te krijgen.
Uw lokale Disruptie Challenge in 2021
Het innovatieprogramma Disruptie Challenge 2021 vindt plaats binnen uw lokale omgeving en helpt uw complexe maatschappelijke vraagstuk 'te kraken'. Wat met traditionele manieren van organiseren vaak niet succesvol is. Design denken vormt een belangrijke onderlegger bij deze andere manier van denken en doen, die aansluit bij uw dynamische en genetwerkte omgeving met sociale en maatschappelijke partners. De Disruptie Challenge kent geen lineaire aanpak van probleem, analyse (van achter het bureau) en een oplossing. Het is een proces dat uw organisatie, stakeholders en (eind)gebruikers met elkaar laat denken, doen en leren. U bepaalt zelf op welk maatschappelijk vraagstuk en in welk ritme u samen met uw partners wilt vernieuwen.
Maak uw interesse juni bij ons kenbaar.
Samen bespreken we uw vraagstuk en welke samenwerkingspartners te betrekken of reeds betrokken zijn. We geven u een nadere toelichting op de off- én online aanpak van uw Disruptie Challenge 2021 die uiteraard geheel past binnen de geldende normen van de 1,5 meter samenleving.
 
BlomBerg Instituut